×
ผู้ดูแลระบบ


MENU

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


เลือกประเภทบุคลากร
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี